เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองคลัง
นางอภิญญา ศรีโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพัตรา ดาวเรือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายคนองศิลป์ ศรีสุพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวปฐมาภรณ์ ภูล้นแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสมใจ กาบบัวศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมจิตร ภูงามนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสุมาลัย อินทร์เอี่ยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยา ภูล้นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวนุชนาถ กุวะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายนิกร ภูล้นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้