เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box ฝ่ายบริหาร
นายสมหมาย อุ่นทะยา
นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว
โทร : 081-0573553
นายวัชรินทร์ ภูมาศ
รองนายกเทศมนตรี
นายทวี ช่างหล่อ
รองนายกเทศมนตรี
นายเติมศักดิ์ ภูโสดา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายประดิษฐ์ มาตรา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box ฝ่ายสภา
นายเดือน รัตนแสง
ประธานสภา
นายคิด จรทะผา
รองประธานสภา
นางทองบ่อ อุ่นทะยา
เลขานุการสภา
นายคงเดช ภูนพทอง
สมาชิกสภา
นายบุญส่ง แสนสี
สมาชิกสภา
นายประเทียง ภูกาบเพ็ชร
สมาชิกสภา
นายประหยัด ภูกงลี
สมาชิกสภา
นายอุดม นิตยาชิตร
สมาชิกสภา
นายบุญโฮม ภูแช่มโชติ
สมาชิกสภา
นางสมาน ภูชมศรี
สมาชิกสภา
นายสมบูรณ์ พละเอ็น
สมาชิกสภา
นายประวัติ ศุภฤกษ์
สมาชิกสภา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำก้าว
โทร : 0643291525
นางอภิญญา ศรีโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประยูร ไชยสีหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายจักรพงษ์ พลราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศิริชัย อาระยสุขวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นายจักรพงษ์ พลราช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0889515982
นางสาวสำรวย แพงคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวเพชรรังษี ศรเพชร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสิริภัทร ภูคงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวิชญ์ มาตรา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางวรลักษณ์ โยวะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายกมนต์ชนม์ พิมพะสาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุรชัย นาชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสุรชัย วังคีรี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายชาติชัย จันทะเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวมลิตา หลอดเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
account_box กองคลัง
นางอภิญญา ศรีโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพัตรา ดาวเรือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายคนองศิลป์ ศรีสุพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวปฐมาภรณ์ ภูล้นแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสมใจ กาบบัวศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมจิตร ภูงามนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสุมาลัย อินทร์เอี่ยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยา ภูล้นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวนุชนาถ กุวะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายนิกร ภูล้นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายศิริชัย อารยะสุขวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชำนาญ แพงคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอดิศักดิ์ นามโส
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศิวพล ศรีวิพันธ์ุ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายศิริพงศ์ แสนสี
จ้างเหมาบริการ ขับรถกระเช้า
นายจำปี เสามุกดา
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลประปา
account_box กองการศึกษา
นายประยูร ไชยสีหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวลำปาง วรรณจักร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสัญติยา ภูงามนิล
ครู คศ.2
นางสาวอุมาพร ผิวคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง พัชรีญา พละแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิราวรรณ ภูล้นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางจิราภรณ์ ธรรมเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนัชชา ภูต้องใจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปาลิตา ละม่อม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชราภรณ์ คำสีลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางอนงค์ นิตยาชิตร
แม่บ้าน
นางสาวปัญจา ภูสดไสย
แม่บ้าน
นายตรีเพชร บุญสอน
ภารโรง